• kyket.jpg
  • NT3.png
  • taphuan.png
Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành

Tỷ giá tính thuế XNK

Hướng dẫn hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) cho người xuất cảnh

1. Văn bản liên quan:

        Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

2. Đối tượng hoàn thuế GTGT:

      1. Người nước ngoài có Hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị, mua hàng hóa tại Việt Nam và mang theo hàng hoá đó ra nước ngoài qua các cửa khẩu hoàn thuế;

      2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có Giấy tờ nhập xuất cảnh do nước ngoài cấp còn giá trị, mua hàng hóa tại Việt Nam và mang theo hàng hoá đó ra nước ngoài qua các cửa khẩu hoàn thuế;

      Ghi chú: Thành viên của Tổ bay theo quy định của pháp luật về hàng không, thành viên của Đoàn thủy thủ theo quy định của pháp luật về hàng hải không thuộc đối tượng hoàn thuế.

3. Hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT: Là hàng hóa đáp ứng quy định tại Điều 11 Thông tư số 72/2014/TT-BTC:

          1. Không thuộc Danh mục hàng hóa cấm XK; Danh mục hàng hóa XK theo giấy phép của Bộ Công thương hoặc Danh mục hàng hoá XK thuộc diện quản lý chuyên ngành  quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn Nghị định này.

         2. Thuộc đối tượng chịu thuế GTGT được quy định tại Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

           3. Không thuộc đối tượng cấm đưa lên tàu bay quy định tại Điều 12 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

           4. Không thuộc các mặt hàng được hoàn thuế giá trị gia tăng  của người nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

           5. Hàng hoá mua tại Việt Nam, có hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được phát hành trong thời gian 60 (sáu mươi) ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh.

           6. Trị giá hàng hoá ghi trên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế mua tại 01 (một) cửa hàng trong 01 (một) ngày (kể cả cộng gộp nhiều hoá đơn mua hàng trong cùng 01 ngày tại 01 cửa hàng) tối thiểu từ 02 (hai) triệu đồng trở lên.

4. Số tiền thuế GTGT được hoàn, đồng tiền hoàn thuế GTGT:

       1. Số tiền thuế GTGT người nước ngoài được hoàn bằng 85%/Tổng số tiền thuế GTGT của số hàng hóa đủ điều kiện được hoàn thuế.

      2. Đồng tiền hoàn thuế là đồng Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài có yêu cầu được chuyển số tiền hoàn thuế từ đồng Việt Nam sang ngoại tệ tự do chuyển đổi thì NHTM thực hiện bán ngoại tệ cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Tỷ giá chuyển đổi là tỷ giá do NHTM niêm yết tại thời điểm chuyển đổi và phù hợp với quy định của NHNN.

 5. Xuất trình, kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và hàng hoá:

        1. Người nước ngoài xuất trình cho cơ quan hải quan Hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh;  Hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế; Hàng hoá.

         2. Cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa theo nguyên tắc quản lý rủi ro:

             a) Đối chiếu xác định từng nội dung khớp đúng giữa thông tin ghi trên hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh với thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và các quy định về hàng hoá được hoàn thuế tại Điều 11 Thông tư 72/2014/TT-BTC;

              b) Kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa phải kiểm tra thực tế;

             c) Ghi kết quả kiểm tra; xác định mặt hàng, tính số tiền thuế GTGT người nước ngoài thực tế được hoàn theo đúng quy định; ký, đóng dấu xác nhận đã kiểm tra vào hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế;

             d) Cập nhật thông tin về người nước ngoài, số tiền thuế GTGT người nước ngoài thực tế được hoàn vào cơ sở dữ liệu.

6. Hoàn trả tiền thuế GTGT cho người nước ngoài:

           1. Người nước ngoài xuất trình cho Ngân hàng thương mai (NHTM):

               a) Thẻ lên tàu bay/tàu biển;

              b) Hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đã được cơ quan hải quan kiểm tra xác định mặt hàng, tính số tiền hoàn thuế GTGT người nước ngoài được hoàn và đóng dấu xác nhận.

            2. Ngân hàng thương mại thực hiện:

                a) Kiểm tra thẻ lên tàu bay/tàu biển; hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đã được cơ quan hải quan kiểm tra, đóng dấu xác nhận;

                b) Ghi số hiệu, ngày tháng chuyến bay/chuyến tàu vào hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế;

                c) Trả tiền hoàn thuế GTGT người nước ngoài thực tế được hoàn do cơ quan hải quan tính ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, đồng thời ký tên, đóng dấu xác nhận đã thanh toán tiền hoàn thuế cho người nước ngoài lên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế;

                d) Trả lại người nước ngoài thẻ lên tàu bay/tàu biển;

                đ) Lưu trữ hồ sơ hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

7. Thời điểm người nước ngoài nhận tiền hoàn thuế GTGT:

                Thực hiện sau khi người nước ngoài hoàn thành thủ tục kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế tại quầy hoàn thuế của NHTM làm đại lý hoàn thuế và trước giờ lên tàu bay/tàu biển của của chuyến bay/chuyến tàu người nước ngoài xuất cảnh.

CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 40A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590166;  Fax: 0258.3590181

Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn

© 2017 CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA