• kyket.jpg
  • NT3.png
  • taphuan.png
Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ máy tổ chức của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa gồm:

                  1.  Văn phòng (Thanh tra, tài vụ, Tổ chức hành chính);

                  2.  Phòng Nghiệp vụ;

                  3.  Đội Kiểm soát;

                  4.  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang;

                  5.  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh;

                  6.  Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Cam Ranh;

                  7.  Chi cục Hải quan Vân Phong;

                  8.  Chi cục Hải quan Ninh Thuận.

 

sodotochuc

CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 40A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590166;  Fax: 0258.3590181

Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn

© 2017 CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA