Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành

          Câu hỏi: Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu tàu xén hút thổi bùn?

         Người hỏi: Chi nhánh Công ty Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải (VOSA) Nha Trang

         Địa chỉ:

         Điện thoại:

         Email:

         Cục Hải quan Khánh Hòa trả lời như sau:

           1. Về chính sách mặt hàng:

          Đề nghị công ty căn cứ  Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ và Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về việc đăng ký, mua bán và đóng mới tàu biển và các văn bản hướng dẫn liên quan. Trường hợp mặt hàng của Công ty thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định tại thông tư 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12/2016 thì bắt buộc phải có chứng nhận và công bố hợp quy.

           2. Về chính sách thuế:

           Công ty căn cứ quy định tại thông tư 103/2015/TT-BTC về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu. Đối với mặt hàng tàu xén hút thổi bùn doanh nghiệp có thể tham khảo mã HS tại chương 89, Sau đó doanh nghiệp căn cứ vào nghị định số 122/NĐ-CP ngày 01/9/2016  của Chính phủ để xác định thuế suất thuế nhập khẩu.

          Để xác định hàng hóa là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 thì doanh nghiệp cần căn cứ vào danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo thông tư số14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 để xác định khi làm thủ tục nhập khẩu.

           3. Về thủ tục nhập khẩu:

            Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.

           Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 40A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590166;  Fax: 0258.3590181

Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn

© 2017 CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA