Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành
Số hiệu Ngày văn bản Nội dung Ngày hiệu lực
64/2020/NĐ-CP 10/06/2020 Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul 30/07/2020
52/2020/TT-BTC 10/06/2020 Thông tư hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 01/08/2020
67/2020/NĐ-CP 15/06/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 10/08/2020
814/QĐ-BTC 03/06/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính  10/06/2020
710/QĐ-BTC 08/05/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính  08/05/2020
446/QĐ-BTC 31/03/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 20/04/2020
3154/TCHQ-VP 15/05/2020 Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến kích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT 15/05/2020
671/QĐ-BTC 24/04/2020

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Phụ lục 1; Phụ lục 2, Phụ lục 3

24/04/2020
1304/QĐ-TCHQ 29/04/2020 Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần 10/05/2020
3637/UBND-KT 16/04/2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ 16/04/2020
93/2020/NĐ-CP 03/04/2020 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020-2023 20/05/2020
 92/2019/TT-BTC  31/12/2019  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 3005/2014 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh  01/07/2020
1387/UBND-KT 18/03/2019 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính 18/03/2019
23/2019/QĐ-TTg 27/06/2019 Quyết định ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập  01/09/2019
92/2019/NĐ-CP 20/11/2019 Nghị định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019-2020 06/01/2020
7330/TCHQ-TXNK 25/11/2019 Về việc triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu  25/11/2019
296/QĐ-BTC 27/02/2019 Quyết định đính chính Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp  28/03/2019
07/2019/TT-BTC  28/01/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp  28/03/2019
1753/QĐ-BTC 03/09/2019 Quyết định về việc ban hành thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 03/09/2019
1893/QĐ-BTC 24/09/2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 15/10/2019
2061/QĐ-BTC 25/10/2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính 25/10/2019
56/2019/TT-BTC 23/08/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế 15/10/2019
62/2019/TT-BTC 05/09/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 21/10/2019
60/2019/TT-BTC 30/08/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 15/10/2019
12/2019/TT-BCT 30/07/2019 Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 12/09/2019
159/QĐ-HQKH 25/06/2019 Quyết định quy định địa bàn quản lý hải quan của các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa 25/06/2019
911/QĐ-BTC 31/05/2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bổ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 31/05/2019
68/QĐ-HQKH 13/03/2019 Quyết định ban hành kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa năm 2019 13/03/2019
350/QĐ-BTC 08/03/2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 08/03/2019
223/KH-HQKH 22/02/2019 Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp năm 2019 22/02/2019
142/KH-HQKH 30/01/2019 Kế hoạch tuyên truyền trên báo đài năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa 30/01/2019
169/KH-HQKH 13/02/2019 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa 13/02/2019
38/QĐ-HQKH 22/01/2019 Quyết định Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa   22/01/2019
1459/QĐ-BTC 21/08/2018 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 21/08/2018
39/2018/TT-BTC 20/04/2018
 
Phụ lục Thông tư 39/2018/TT-BTC: Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV, Phụ lục V
05/06/2018
38/2018/TT-BTC 20/04/2018
 
05/06/2018
50/2018/TT-BTC 23/05/2018 Thông tư ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ 05/06/2018
69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương 15/05/2018
74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 01/07/2018
05/2017/QH14 12/06/2017 Luật này quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương 01/01/2018
10/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại 15/01/2018
413/QĐ-TCHQ 12/02/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng cục Hải quan 12/02/2018
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 02/02/2018
31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa 08/03/2018
12/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 10/03/2018
03/2018/TT-BGTVT 10/01/2018 Thông tư về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP 01/03/2018
05/2018/TT-BYT 05/04/2018 Thông tư ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 21/05/2018
01/2018/TT-BKHĐT 30/03/2018 Thông tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được 15/05/2018
59/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 05/06/2018

CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 40A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590166;  Fax: 0258.3590181

Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn

© 2017 CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA